COPIII ADMIȘI ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

TelVerde

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN
ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 1. Cerere- tip de înscriere
 2. Fotocopia actului de identitate al părinților;
 3. Fotocopia certificatului de naștere al copilului;
 4. Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1
  septembrie-31 decembrie 2022, inclusiv;
 5. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale și specifice de departajare, după
  caz;
 6. Declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere,
  în cazul completării sau transmiterii online a cererii;
 7. Fotocopia hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită
  autoritatea judecătorească și unde a fost stabilită locuința minorului, în cazul părinților
  divorțați. Fotocopiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de
  învățământ, pe baza documentelor originale (dacă este cazul).

SITUAȚII EXCEPȚIONALE DE AMÂNARE A ÎNSCRIERII
Documente necesare pentru fiecare copil pentru care se solicită amânare:

 1. cerere tip(postată pe site ISJ Bacău),
 2. act de identitate părinte,
 3. certificat de naștere copil, în copie,
 4. copie Certificat CES sau Certificat de încadrare în grad de handicap;
 5. documente medicale pentru situațiile de amânare emise de autorități competente: adeverință
  cu recomandare de amânare, în original de la medicul de familie/ medic specialist, cu
  diagnostic medical care atestă prezența unor afecțiuni acute severe sau cronice care pot
  constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani conform Baremului
  medical din OMS nr. 430/2004 publicat în M.OF. nr. 377/29.04.2004.
  Documentele menționate se depun de către părinte la sediul ISJ Bacău.

În atenția părinților !

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și care nu au frecventat grădinița ori s-au întors din străinătate, depun prin e-mail sau prin poștă la CJRAE Bacău cererea-tip în care solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa 2 la Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar (Metodologie).

Perioada de desfășurare a activității de evaluare a dezvoltării copiilor efectuată de către CJRAE Bacău este 30 martie – 8 aprilie 2022.

Centrele de evaluare a dezvoltării copilului sunt organizate de către CJRAE Bacău în următoarele instituții de învățământ (Lista centrelor de evaluare a dezvoltarii).

Activitatea în cadrul Centrelor de evaluare a dezvoltării copilului organizate de CJRAE Bacău va fi rezlizată în intervalul 10.00 – 18.00, pe baza unei programări telefonice la instituțiile de învățământ unde există centrele de evaluare a dezvoltării, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări.

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului (înscriere în clasa pregătitoare / grupa mare, după caz) este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștăcu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui / tutorelui legal /reprezentantului legal care a solicitat evlauarea.

http://cjrae-bacau.ro/important/evaluarea-a-dezvoltarii/2022-2023/

Pentru părinți

Formularul online permite părinților să completeze online datele necesare pentru înscrierea copiilor în învățământul primar, în clasa pregătitoare, conform metodologiei de înscriere.

Conform Calendarului de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 formularul de înscriere este disponibil în perioada 11.04.2022-10.05.2022 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 31.05.2022-07.06.2022 pentru înscrierile aferente etapei a II-a.

https://inscriere.edu.ro/

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2021-2022