OFERTA EDUCAȚIONALĂ
(școlarizare, curriculum, oferta didactică și resursele)

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018

1. Oferta educațională 
2. Oferta curriculară, în conformitate cu
– Ordinul MENCS nr. 3371/2013 privind aprobarea planurilor cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru deînvăţământ pentru învăţământul primar fost analizată în Consiliul profesoral din 25 ianuarie 2017;
– Planul-cadru de învățământ pentru clasele I-VIII, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării nr. 3638/11.04.2001.
Oferta curriculară fost analizat în Consiliul profesoral din 25 ianuarie 2017 și aprobat de către Consiliul de administrație în ședința din 26 ianuarie 2017.
3. Resurse materiale

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

1. Oferta de școlarizare
Școala Gimnazială Nr.1 Onești școlarizează copii, cu vârsta de regulă între 3 și 16 ani, pentru:
a) învățământ preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;
b) învățământ primar: clasa pregătitoare și clasele I-IV;
c) învățământ gimnazial: clasele V-VIII.
Pentru anul școlar 2016-2017, conform planului de școlarizare, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean din 19.01.2016, oferta de este următoarea:
• a Grădinița „Năzdrăvanii”- 4 grupe, fiecare cu 20 de preșcolari, din care 3 cu program prelungit și una cu program normal
• la Grădinița Nr.10 – 4 grupe cu program prelungit, fiecare cu 20 de preșcolari;
• patru clase pregătitoare, cu 25 de locuri fiecare.
De asemenea, pentru anul școlar 2016-2017 unitatea de învățământ dispune locuri libere și pentru grupele/clasele care nu sunt de început de ciclu. Aceste locuri se ocupă prin transfer școlar, conform informațiilor suplimentare oferite direct de serviciul secretariat.
2. Oferta curriculară
Este definită de schema orară și de curriculum la decizia școlii (CDS). Schema orară este modalitate concretă prin școlile își alcătuiesc programul, incluzând orele cuprinse în trunchiul comun și orele stabilite pentru CDS în documentele de politică educațională (planurile cadru). Acestea din urmă reflectă parcursul de învățare pe care școală îl oferă copiilor pe durata unui nivel de învățământ, precizând disciplinele obligatorii studiate de elevi pe parcursul fiecărui an școlara(trunchiul comun) și numărul de ore alocat acestora pe săptămână, precum și numărul de ore care pot fi alocate disciplinelor opționale (curriculum la decizia școlii).
A. Schema orară pentru anul școlar 2016-2017
• clasele pregătitoare și I-IV;
• clasele V-VIII.
Schema orară, discutată și aprobată în ședința Consiliului de administrație din 25.01.2016 a fost realizată în strictă concordanță cu:
1) Ordinul ministrului nr. 4481/08.09.2000 privind aplicarea planului de învățământ, Notificarea nr. 41945/18.10.2000 privind organizarea disciplinelor opționale în învățământul preşcolar, respectiv OMECTS nr. 5233/01.09.2008 privind aprobarea curriculumului în învățământul preşcolar în acord cu curriculumul pentru educație timpurie;
2) Ordinul MEN nr. 3371/2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar;
3) Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3638./11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-2002;
B. Proiectul de discipline opționale pentru anul școlar 2016-2017 a fost discutat si aprobat în ședința Consiliului de administrație din 25.01.2016
3.Oferta didactică
Ce face școala noastră pentru copiii dumneavoastră?
Școala noastră oferă garanția reușitei copilului dumneavoastră!
Urătoarele date statistice sunt convingătoare:
1) Elevii claselor a IV-a au fost evaluați prin testare scrisă la matematică și la limba șiliteratura română. Evaluarea a avut loc pe 26 mai 2015 la limba și literatura română și pe 27 mai 2015 la matematică, în conformitate cu:
a) Ordinul ministrului educației naționale nr. 5123 din 15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul școlar 2014-2015
b) Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2014-2015;
Număr elevi înscriși și evaluați – 118; dintre aceștia 28 de elevi, adică 24% (aproximativ un sfert), au rezolvat corect (de nota 10) testul de limba română sau de matematică. Din acest motiv 6 dintre elevii respectivi au primit „Titlul Elev de nota 10 și Diploma de merit”, iar alți 16 elevi au fost premiați cu „Diploma de merit”. Pentru rezultate de excepție la olimpiadele școlare, 8 elevi au fost premiați cu „Diploma de excelență
2) Absolvenții învățământului gimnazial (elevii claselor a VIII-a) promoția 2015 au fost evaluați prin media de absolvire a claselor V-VIII:
• număr de elevii înscriși la sfârșitul anului școlara în cataloagele claselor a VIII-a – 102;
• media generală de absolvire a claselor V-VIII la limba română – 8,52;
• media generală de absolvire a claselor V-VIII la matematică – 7,98;

• media generală de absolvire a claselor V-VIII la matematică – 7,98;
Pentru rezultatele lor deosebite, acești elevi au fost premiați cu titlul de „Șef de promoție” și „Diploma de excelentă”.
3) Rezultatele deosebite obținute la Evaluarea națională, probate prin următoarele datele calitative referitoare la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională din anul 2015

• media obținută la limba română – 8,38;
• media obținută la matematică – 8,30;
Calitativ, se observă o diferență foarte mică în evaluarea internă realizată de personalul didactic al unității de învățământ și evaluarea externă realizată la nivel național. Această diferență este de +0,14 puncte la limba română și -0,32 la matematică. Acesta este un certificat clar al calității activității didactice desfășurată în școala noastră.
Rezultate școlare nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) – 4%
Rezultate școlare satisfăcătoare (medii între 5,00 și 6,99) – 13%
Rezultate școlare bune (medii între 7,00 și 8,49) – 25%
Rezultate școlare foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 30%
Rezultate școlare excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 28%
Performanțe de excepție:
3 dintre elevii școlii au obținut la limba română nota 10;
* 16 dintre elevi școlii au obținut la matematică nota 10;
* absolventa MIHĂILĂ I DARIA-ALEXANDRA a reușit marea performanță prin absolvirea atât a gimnaziului cât și a Evaluării naționale cu media 10.
4) Rezultatele deosebite obținute la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități exracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de MEN):
clasele I-IV: total elevi – 347; număr de premii obținute – 283; procent de premii obținute – 122%
clasele V-VIII: etapa națională 20 premii; etapa județeană 20 premii și mențiuni.
4. Resurse umane
Unitatea de învățământ dispune de un colectiv didactic format din 17 educatoare, 16 învățători și 31 de profesori, recunoscuți pentru înaltul profesionalism și talent pedagogic, preocupați permanent de perfecționarea continuă și de obținerea de performanțe didactice, care a făcut din unitatea de învățământ:
• o școală în plină ascensiune;
• o școală ai cărei elevi au obținut, ani la rând, rezultate remarcabile la concursurile școlareși la admiterea în licee;
• o școală recunoscută pentru activitățileextrașcolare organizate;
• o școală care implică elevii ei proiecte internaționale (proiectul școlar multilateral Comenius“Let’s have a meal together: meetings around European table”– 24.000€; proiectul școlar multilateral Comenius”Europe: together in a tune”– 24.000€;
• o școală care își respectă elevii șipărinții, considerându-i parteneri egali în procesul instructiv – educativ.
De altfel, performanțele deosebite ale personalului didactic se reflectă și în gradațiile de merit acordate acestuia de către Inspectoratul Școlar,în urma concursurilor organizate în baza unei metodologii și a unor criterii de acordare elaborate de Ministerul educației Naționale: 39% din personalul didactic al școlii beneficiază de gradație de merit.
5. Resurse materiale
Unitatea de învățământ mai dispune de dispune un modern cabinet de consiliere școlară și posologică psihologică.
În școală colectivele sunt formate din 25 de elevi (medie)/clasă, ceea ce duce la creșterea calității actului educațional.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016
Oferta educațională (școlarizare, curriculum, oferta didactică și resursele)
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015
Oferta educațională (școlarizare, curriculum, oferta didactică și resursele)
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2012-2013
1. Oferta de şcolarizare
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 Oneşti şcolarizează copii, cu vârsta de regulă între 3 şi 16 ani, pentru:
a) învăţământ preşcolar: grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare
b) învăţământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV;
c) învăţământ gimnazial: clasele V-IX.
Pentru anul şcolar 2012-2013, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie din 09.11.2011, oferta de şcolarizare pentru grupele/clasele de început este următoarea:
• două grupe mici, fiecare cu 20 de preşcolari;
• o clasă pregătitoare, cu 25 de locuri;
• două clase I, fiecare cu câte 25 de locuri.
De asemenea, pentru anul şcolar 2012-2013 dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele care nu sunt de început de ciclu. Aceste locuri se ocupă prin transfer şcolar, conform informaţiilor suplimentare oferite direct de serviciul secretariat.
Pe termen lung (2012-2023) dispunem de un proiect de şcolarizare, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administrație.
2. Oferta curriculară
A. Schema orară pentru anul şcolar 2012-2013 (clasele I-IV şi clasele V-VIII).
Schema orară a fost realizată în strictă concordanţă cu:
1) Planul-cadru de învăţământ pentru clasele I-II, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nr. 4686/05.08.2003;
2) Planul-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării· şi Tineretului nr. 5198 /01.11.2004;
3) Planul-cadru de învăţământ pentru clasele· V-VIII,· aprobat prin Ministerului Educaţiei, Cercetării· şi Tineretului nr. 36.38./11.04.2001.
B. Proiectul de discipline opţionale pentru anul şcolar 2012-2013 a fost discutat si aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie.
3.Oferta didactică
Ce face şcoala noastră pentru copiii dumneavoastră?
Şcoala noastră oferă garanţia reuşitei copilului dumneavoastră!
Urătoarele date statistice sunt convingătoare:
• elevi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2011-2012: 122 din care 121 promovaţi;
• elevi participanţi la Evaluarea naţională: 121;
• media notelor obţinute de cei 121 de elevi la Evaluarea naţională: 8,13 (limba şi literatura română 8,61; matematică 7,66)
• media de absolvire a claselor V-VIII a celor 121 de absolvenţi: 9,05;
• media de admitere în liceu a celor 121 de absolvenţi: 8,59
• elevi de nota 10:
1) au absolvit clasele V-III şase elevi cu media 10 (şefii de promoţie);
2) au obţinut la Evaluarea naţională media 10 la limba şi literatura română nouă elevi;
3) au obţinut la Evaluarea naţională media 10 la matematică unsprezece elevi;
4) au obţinut media 10 la Evaluarea naţională doi elevi;
5) o elevă a obţinut media zece la admiterea în liceu;
6) elevi calificaţi la concursurile şi olimpiadele naţionale (fazele finale, pe ţară): 18, cu următoarele rezultate obţinute: un premiul I, 3 premii II, 3 premii III, 7 menţiuni.
4. Resurse umane
Unitatea de învăţământ dispune de un colectiv didactic format din 8 educatoare, 16 învăţători şi 31 de profesori, recunoscuţi pentru înaltul profesionalism şi talent pedagogic, preocupaţi permanent de perfecţionarea continuă şi de obţinerea de performanţe didactice, care a făcut din unitatea de învăţământ:
• o şcoală în plină ascensiune;
• o şcoală ai cărei elevi au obţinut, ani la rând, rezultate remarcabile la concursurile şcolare şi la admiterea în licee;
• o şcoală recunoscută pentru activităţile extraşcolare organizate;
• o şcoală care îşi respectă elevii şi părinţii, considerându-i parteneri egali în procesul instructiv – educativ.
5. Resurse materiale:
15 săli de clasă, bibliotecă, sală de sport, laborator de fizică, laborator de biologie, laborator AeL, laborator TIC, laborator IT.