MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

COMUNICAT DIN 23.04.2018
Graficul desfășurării inspecțiilor la clasă
1. Prof. învățământ primar: TUDOSE V. CRISTINA
DATA:24 aprilie 2018, ora 9:30
GRUPA: 10G3A
TEMA ANUALĂ: „Când, cum și de ce se întâmplă?”
PROIECT TEMATIC: „Primăvară dragă,bine ai venit!”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „Fantezii de primăvară”
TEMA ZILEI: Activitate integrata „Prietenii primăverii”
DOMENIUL ȘTIINȚE: Cunoașterea mediului – joc didactic
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: Activitate practică – lipire
2. Prof.  STRATONE LAURA-CARMEN
DATA: miercuri, 25.04.2018, ora 14:00
CLASA: VII B
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumină şi sunet
TITLUL LECȚIEI: Construcții grafice de imagini în lentile
TIPUL LECȚIEI: Lecție de sistematizare a cunoștințelor
3. Prof. COITU V. ALINA
DATA: miercuri 25 aprilie 2018,ora 16:00
CLASA: VII B
UNITATE DE ÎNVĂȚARE: Elemente componente ale operei, operetei și baletului
TITLUL LECȚIEI: Opera
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 13.04.2018
Calendarul activităților de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la nivelul unității de învățământ, în anul școlar 2017-2018
I. Depunerea la secretariat a cererilor, însoțite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești
Perioada: 16-26 aprilie 2018
II. Desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă, în baza criteriilor specifice aprobate de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău.
Perioada: 16-25 aprilie 2018
Precizări:
1) Inspecțiile la clasă se desfășoară la sediul pe baza unui grafic care va fi făcut public prin afișare la sediul unității de învățământ sau pe pagina web a acesteia cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea lecțiilor de către candidat.
2) Evaluarea inspecției la clasă se realizează de către o comisie, numită prin decizia directorului unității de învățământ, formată din:
președinte – directorul unității de învățământ ; membri – câte doi profesori care au dobândit gradul didactic I sau II, cu specializări în profilul postului.
3) Rezultatul inspecției speciale la clasă se consemnează prin note de la 10 la 1 conform Anexei nr. 4 din din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, anexă la Ordinul MEN nr. 5485/13.11.2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 și 926 bis din 13.11.2017, cu modificările și completările ulterioare. La acestă probă nu se admit contestații, nota stabilită de comisia de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale a clasă rămânând definitivă.
4) Rezultatul inspecției speciale la clasă se afișează la sediul unității de învățământ.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2017-2018miscare17-18
Posturile/catedrele declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2017-2018 se ocupă în conformitate cu prevederile Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, anexă la ordinul ministrului educației naționale şi cercetării științifice nr.5739/14.11.2016, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1012 din 16.12.2016, cu modificările și completările ulterioare. Ocuparea posturilor se face în urma unor etapelor de mobilitate prevăzute la art. 4 din metodologia citată. Persoanele interesate sunt sfătuite: a) să urmărească comunicatele din această secțiune; b) să urmărească pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău pagina Mobilitatea personalului didactic 2017-2018.

COMUNICAT DIN 07.04.2017
Deoarece unitatea școlară are aprobată ca și condiție specifică inspecția la clasă, cadrele didactice care au depus cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer sunt programate pentru susținerea inspecției la clasă, conform documentului „Programarea inspecțiilor la clasă”. Pentru evaluarea lecției va fi utilizată fișa de evaluare din Anexa 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 27.03.2017
1. Lista posturilor didactice/catedrelor din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2017-2018, vacante (rezervate, complete și incomplete) la 27.03.2017
2. Condițiile specifice aprobate, impuse de unitatea de învățământ, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de transfer și pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar
3. Calendarul activităților de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2016-2017
Posturile/catedrele declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2016-2017 se ocupă în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015 , cu modificările și completările ulterioare. Ocuparea posturilor se face în urma unor etapelor de mobilitate prevăzute la art. 4 din metodologia citată. Persoanele interesate sunt sfătuite: a) să urmărească comunicatele din această secțiune; b) să urmărească pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău pagina „Mobilitatea personalului didactic 2016-2017”.

COMUNICAT DIN 10.08.2016
Detasare1A. Lista posturilor didactice/catedrelor vacante rezervate, complete și incomplete la 10.08.2016
B. În conformitate cu prevederile art. 82, alin. (1) și alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015, directorul unității de învățământ a solicitat acordul scris (Anexa nr. 14 la Metodologie) pentru detaşarea în interesul învăţământului în anul şcolar 2016-2017 următoarelor cadre didactice:
1) doamnei educatoare RUXĂNDOIU VERONICA-VIOLETA, titulară la ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI, pentru postul de educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar (în limba romană), post rezervat doamnei NAIMAN BIANCA, aflată în concediul fără plată (cod post 2522);
Detasare22) doamnei prof. pt. înv. primar BALAN C. PAULA, titulară la LICEUL TEHNOLOGIC ONEȘTI pentru postul de învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (in limba romană) vacant la ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI, cod post 2525;
3) doamnei prof. pt. înv. primar GURAMBA CARMEN-NICOLETA, titulară la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LIVEZI pentru postul de învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar (in limba romana), post rezervat doamnei ZĂRNESCU MARINELA, aflată în concediul de creștere a copilului (cod post 2526);
4) doamnei prof. OPREA CARMEN-FLORENTINA, titulară la ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEGIU pentru catedra de educaţie tehnologică, de la unitatea de învăţământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI, catedră vacantă incompletă (13 ore TC+0 ore CDS), cod post 2521.
C. Discutarea şi soluţionarea propunerilor directorului pentru detaşare în interesul învăţământului a cadrelor didactice menționate mai sus se va face în ședința Consiliului de administrație din 17 august 2016. După aprobarea în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, lista cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului, însoţite de dosarele acestora, se transmite inspectoratulului Școlar Județean Bacău. Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate  menționate mai sus se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT din 05.05.2016
Acordul de principiu privind prelungire a contractelor individuale de muncă emis în urma hotărârii Consiliului de administrație
1. Comunicarea acordului cadrelor didactice calificate care au solicitat prelungirea contractelor individuale de muncă pentru anul şcolar 2016-2017
2. Adresa de înştiinţare a Inspectoratului Școlar Județean Bacău referitor la acordurile emise pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă în anul şcolar 2016-2017
SECRETAR  ȘEF,
MIHAELA ANCHIDIN

COMUNICAT din 27.04.2016Comunicat27.04.2015
1. Lista posturilor didactice/catedrelor din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2016-2017, vacante (rezervate, complete și incomplete) la 27.04.2016, actualizată după etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular
2. Cu privire la prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2016-2017, pentru cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au obţinut la concursurile de titularizare sesiunile 2015 şi/sau 2014 media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, care au calificativul „foarte bine” şi care mai au cel puţin jumătate de normă didactică în specialitate, conform art.60 și art. 85 din Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, anexă la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/27.10.2015,
în perioada 25-27 aprilie 2015, au depus cereri de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2016-2017 doamnele BUSUIOC V. MARICICA, CIUGULEA G. GINA, MARIȘ V. FLORENTINA și domnul MAȘALA V. NELU.
Emiterea acordului de principiu/refuzului de prelungire a contractelor individuale de muncă se face pe 5 mai 2015, în urma hotărârilor Consiliului de administrație. 
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA.

COMUNICAT din 15.04.2016
Acordul de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ
Adrese de înștiințare emise de director privind refuzul acordului de pretransfer
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMNICAT DIN 05.04.2016Inspectie
Programarea inspecțiilor la clasă
Notă. Deoarece unitatea școlară are aprobată ca și condiție specifică inspecția la clasă, cadrele didactice care au depus cerere pentru obținerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer vor fi programate pentru susținerea inspecției la clasă pe loc, la o dată ulterioară zilei de depunere a cererii și vor primi informații pe loc privind: clasa la care va susține inspecția, tipul lecției, titlul lecției. Cererile pentru inspecția la clasă se pot depune în perioada 4-7.04.2016. Programarea inspecțiilor la clasă se va face în perioada 5-14.04.2016. Pentru evaluarea lecției va fi utilizată fișa de evaluare din Anexa 4 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT din 24.03.2016Mobilitate16-17
1. Lista posturilor didactice/catedrelor din unitatea de învățământ pentru anul școlar 2016-2017, vacante (rezervate, complete și incomplete) la 24.03.2016
2. Condițiile specifice aprobate, impuse de unitatea de învățământ, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar
3. Calendarul activităților de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2015-2016
Posturile/catedrele declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2015-2016 se ocupă în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, anexă la  ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4895/10.11.2014, cu modificările și completările ulterioare. Ocuparea posturilor se face în urma unor etapelor de mobilitate prevăzute la art. 4 alin (1) din metodologia citată. Persoanele interesate sunt sfătuite pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău pagina „Mobilitatea personalului didactic 2015-2016

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2014-2015
Posturile/catedrele declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2014-2015 se ocupă în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, anexă la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5451/12.11.2013, cu modificările și completările ulterioare. Ocuparea posturilor se face în urma unor etapelor de mobilitate prevăzute la art. 4 alin (1) din metodologia citată. Persoanele interesate sunt sfătuite: a) să urmărească comunicatele din această secțiune; b)  pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău pagina „Mobilitatea personalului didactic 2014-2015

COMUNICAT din 15.04.2014
Adresa MEN nr. 38444/14.04.2014 cu privire la organizarea și desfășurarea pretransferului consimțit între unitățile de învățământ

COMUNICAT din 12.04.2014
În baza OUG nr. 16/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 prin care art. 253 din lege a fost modificat, a fost emis Ordinul ministrului educației naționale 3275/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5451/2013, cu modificările și completările ulterioare.
OUG nr. 16/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 266/10.04.2014, iar OMEN 3275/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 270/11.04.2014.
Ordinul MEN nr. 3725 din 10.04.2012

COMUNICAT din 08.04.2014
Lista posturilor didactice/catedrelor rezervate pentru mobilități în perioada 9-30 aprilie 2014
Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar

COMUNICAT din 17.03.2014
În etapa de transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ a fost depusă o singură solicitare, de către domnul prof. ENACHE N. FLORIN-CONSTANTIN pentru ocuparea catedrei vacante de matematică (cod post 2574).
În şedinţa din data de 17.03.2014, Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Nr. 1 Onești a hotărât să nu validezesolicitarea domnului prof. ENACHE N. FLORIN-CONSTANTIN și directorul unității de învățământ să nu emită acordul pentru transferarea acestuia în unitatea de învățământ pe catedra de matematică (cod post 2574). Motivele sunt comunicate domnului profesor în adresa scrisă destinată acestuia.

COMUNICAT din 10.03.2014
1. Respectând prevederile art. 28 din metodologia de miscare, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.
2. Reactualizarea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2014-2015 după şedință publică pentru completarea normei didactice organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului școlar.

ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor, declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2013-2014 
Posturile/catedrele declarate vacante/rezervate pentru anul școlar 2013-2014 se ocupă în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, anexă la ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului  nr. 6239/14.11.2012. Ocuparea posturilor se face în urma unor etapelor de mobilitate prevăzute la art. 4 alin (1) din metodologia citată, cu modificările și completările ultrioare. Persoanele interesate sunt sfătuite să urmrească  pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău pagina „Mobilitatea personalului didactic 2013-2014

ANUL ŞCOLAR 2011-2012

COMUNICAT din 10.08.2012
Rezultate finale (după contestaţii) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 02.08.2012
Planificarea şedinţelor publice de repartizare a posturilor / catedrelor didactice vacante / rezervate, la nivelul centrului de concurs, titularizare/suplinire 2012, este următoarea:
13.08.2012, interval orar 9,00-13,00: repartizări pentru angajare pe perioada nedeterminată;
16.08.2012, interval orar 9,00-13,00: repartizări pentru angajări pe perioada determinată.

COMUNICAT din 07.08.2012
Rezultatele concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 02.08.2012
Contestaţiile se depun la registratura inspectoratului şcolar în 07.08.2012 în intervalul orar 13,00-16,00 şi în 08.08.2012 în intervalul orar 8,00-14,00.

COMUNICAT din 27.07.2012
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sporului a publicat Procedura privind secretizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2012.

COMUNICAT din 26.06.2012
Metodologie-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
Versiune actualizata la data de 25/06/2012
Text actualizat la data de 25.06.2012. Actul include modificările din următoarele acte:
– Ordinul nr. 3157/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 03/02/2012;
– Ordinul nr. 4071/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 21/05/2012;
– Ordinul nr. 4472/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 25/06/2012.

COMUNICAT din 19.06.2012
Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sporului, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, a publicat modele de subiecte pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar.
CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 (modificat conform OMECTS 4472/14.06.2012)
Modelul-cadru al structurii probei scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

COMUNICAT din 30.04. 2012
Lista candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă

COMUNICAT din 30.03. 2012
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ONEŞTI
CENTRUL DE EXAMEN NR.10
1) lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete pentru anul şcolar 2012-2013;
2) cerere de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
3) fişa de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice (2012);
4) programul înregistrării cererilor de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor.
5) cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din iulie 13 iulie 2011 şi/sau 14 iulie 2010*
(*) Acest tip de cerere se completează de cadre didactice calificate nerepartizate, care au participat la concursul din iulie 13 iulie 2011 şi/sau la concursul din 14 iulie 2010 şi care au obţinut cel puţin nota 5,00 (cinci).
Concursul pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante, pentru anul şcolar 2012-2013
Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în anul şcolar 2012-2013
PREŞEDINTELE COMISIEI,
PROF. MARIA ORÎNDARU

COMUNICAT din 23.03. 2012
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ONEŞTI
ANUNŢĂ
scoaterea la concurs a unor posturi/catedre declarate vacante începând cu anul şcolar 2012-2013. Vom revenii cu toate detaliile necesare celor interesaţi, după calendarul prezentat mai jos.
Calendarul activităţilor şi acţiunilor ce vizează ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Oneşti:
a) afişarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluţionării restrângerilor de activitate şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă nedeterminată/determinată pentru anul şcolar următor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 28 martie 2012
b) afişarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 28 martie 2012
c) verificarea şi publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs, a centrelor de concurs şi a graficului de desfăşurare a probelor la unităţile de învăţământ şi la inspectoratele şcolare;
Termen: 30 martie 2012
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul unităţii de învăţământ/centrului care organizează concurs şi pentru candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din iulie 2010 şi/sau la concursul din iulie 2011;
Perioada: 2-12 aprilie 2012
e) verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor de către comisia de organizare şi desfăşurare a concursului şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar;
Perioada: 18-27 aprilie 2012
f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidaţi sau împuterniciţii acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului; neprezentarea la validare atrage după sine anularea înscrierii la concurs;
Perioada: 20-28 aprilie 2012
g) afişarea listei candidaţilor înscrişi şi a graficului privind susţinerea probelor practice/orale şi a inspecţiilor la clasă;
Termen: 30 aprilie 2012
h) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale şi a inspecţiilor speciale la clasă;
Perioada: 2 mai-8 iunie 2012
i) desfăşurarea probei scrise;
Termen: 2 august 2012
j) afişarea rezultatelor;
Termen: 6 august 2012
k) înregistrarea contestaţiilor;
Perioada: 6-7 august 2012
l) rezolvarea contestaţiilor;
Termen: 8 august 2012
m) afişarea rezultatelor finale
Termen: 9 august 2012
Etapa I de repartizare
repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din 2012, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;
Zilele de 10 şi 13 august 2012
b) reactualizarea şi afişarea listei posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată la centrele/unităţile de învăţământ care organizează concurs;
Termen: 14 august 2012
c) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 august 2012
Etapa a II-a de repartizare
repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată
a) repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2012 şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;
Perioada: 15-16 august 2012
b) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;
Termen: 31 august 2012
c) transmiterea la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;
Termen: 17 august 2012
d) publicarea la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.
Termen: 20 august 2012
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul inspectoratului şcolar
a) depunerea dosarelor pentru completarea normei didactice şi a cererilor candidaţilor care au susţinut concurs în alte judeţe şi au rămas nerepartizaţi;
Perioada: 8-9 august 2012
b) afişarea punctajelor;
Termen: 20 august 2012
c) depunerea contestaţiilor la punctaje;
Perioada: 20-21 august 2012
d) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale.
Termen: 22 august 2012
Etapa a III-a de repartizare
repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, în şedinţă publică, la nivel judeţean, a cadrelor didactice titulare pentru completare de normă didactică şi a candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare pe perioadă determinată în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011
a) numirea în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs;
Termen: 20 august 2012
b) soluţionarea completărilor de normă didactică;
Termen: 23-24 august 2012
c) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată;
Termen: 25 august 2012
d) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011;
Perioada: 27-28 august 2012
e) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 august 2012
LEGISLAŢIE
1. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012 – 2013 şi Calendarul mobilitaţii (Anexa 25), anexă la OMECTS nr. 5.560/2011
2. ORDIN Nr. 3157 din 31 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2012 – 2013, aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5.560/2011
3. Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012 Anexa OMECTS nr. 3202/2012
4. Lista cuprinzând Hotarârile de Guvern privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializarilor din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, profilurile, specializarile, durata studiilor, precum si titlurile obtinute de absolventii învatamântului universitar, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare din cadrul institutiilor de învatamânt superior de stat si particular, structurile si specializarile universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu din institutiile de învatamânt superior si Ordinele de ministru prin care au fost aprobate programele de studii universitare de masterat
5. Programele pentru concursul din 2012
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA