LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

Modificări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti, ediția 2017-2018, aprobate prin hotărârea Consiliului profesoral din data de 29.01. 2018
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti, ediția 2017-2018, se modifică și va avea următorul conținut:
1. La art. 19, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Dirigintele clasei care constată că un elev al clasei, în mod nejustificat, nu poartă uniforma şcolară, are obligaţia să sesizeze în scris părintele/tutorele legal al acestuia şi să-i solicite acestuia măsuri prin care să determine elevul să vină la şcoală îmbrăcat în uniforma unității de învățământ.”
2. La art. 19, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7) Elevul care la începutul orelor de curs nu a dat spre păstrare telefonul responsabilului cu telefoane pentru a-l depozita în locul special amenajat în sala de clasă se sancţionează cu mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare cu două puncte.”
3. La art. 19 după alin. (7) se introduce un aliniatul (7¹) care va avea următorul cuprins:
„(7¹) Elevul care nu a oferit telefonul mobil spre păstrare în loc special amenajat în clasă şi a folosit telefonul în cursul orei de curs se sancţionează cu mustrare scrisă, însoţită de scăderea notei la purtare cu patru puncte .”
4. Din art. 32 și art.33 și anexele menţionate la art. 31 se abrogă orice prevedere care se referă la organizarea şi funcţionarea serviciului pe şcoală cu ajutorul elevilor, în sensul că elevii nu mai pot fi implicați în asigurare serviciului pe școală.
5. Modificările Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Oneşti, ediția 2017-2018 intră în vigoare începând cu 12.02.2017
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Calendar școlar 2017-2018

Legislație școlară
1. Ordinul nr. 3382/24.02.2017. Structura anului școlar 2017-2018
2. Legea educației naționale nr. 1/2011

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS 5079/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720/19.09.20163.
3¹. Ordinul 3027/08.01.2017 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS 5079/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720/19.09.2016
4. Ordinul MENCS nr. 4742/2016. Statutului elevului
5. Ordinul MEN nr. 4619/2014. Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
6. Regulamentul intern și de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești
7. Codul de etică al personalului responsabil cu instruirea și educarea preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială Nr.1

TESTUL 1: