ROL, ATRIBUŢII, OCUPAREA FUNCŢIEI
PDF Print E-mail
1. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin regulamentul intern, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei postului.
2. Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de învăţământ preia toate prerogativele directorului.
3. Directorul adjunct răspunde de activitatea  catedrelor/comisiilor metodice din unitatea de învăţământ şi cu ajutorul şefilor de catedră asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare.
4. Directorul adjunct are în subordine directă consilierul educativ şi şefii catedrelor/comisiilor metodice, cărora le controlează, le îndrumă activitatea şi le evaluează activitatea, propunând calificative.
5. Directorul adjunct preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.
6. Prin decizie sau prin fişa postului, directorul poate decide altfel responsabilităţile şi atribuţiile directorului adjunct menţionate  în aliniatele precedente.

Pentru anul scolar 2010-2011, începand cu data de 01.09. 2010 doamna Maria Orîndaru, titular pe catedra de matematica la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 Oneşti, prin Decizia Inspectoratului Scolar Bacau·este numită director adjunct.

DIRECTOR

PROF. MARIA ORÎNDARU