COMPONEŢA, ROL, ATRIBUŢII
PDF Print E-mail
[Vezi componenţa Consiliului de profesoral]

Rol, atribuţii

1. Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ este format din toate  cadrelor didactice care au postul/norma  de bază în unitatea de învăţământ, este prezidat de către director şi se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 dintre membrii personalului didactic.

2. Participarea la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie pentru membrii acestuia şi  pentru orice salariat din unitate convocat să participe la şedinţă; absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor legale.

3. Directorul unităţii de învăţământ numeşte prin decizie secretarul consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

4. La şedinţele consiliului profesoral, directorul, poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi desemnaţi ai  părinţilor, ai consiliului elevilor,  ai autorităţilor publice locale şi ai partenerilor sociali.

5. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia sa semneze procesul-verbal încheiat cu aceasta ocazie. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

6. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă si se numerotează. Pe ultima foaie directorul unităţii de învăţământ ştampilează si semnează pentru autentificarea numărului paginilor si a registrului.

7. Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit în mod obligatoriu de dosarul consiliului profesoral  care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele doua documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul consiliului profesoral şi la directorul unităţii de învăţământ.

8.Atribuţiile consiliului profesoral sunt următoarele:
a) gestionează şi asigură calitatea actului didactic prin şefii/responsabilii de catedre, comisii metodice şi responsabilul comisiei de asigure a calităţii, care propun măsuri concrete ce vor fi avizate în consiliul profesoral şi aprobate de consiliul de administraţie;
b) desemnează membrii comisiei pentru  elaborarea Codului de etică profesională,   aprobă Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea acestuia, la propunerea directorului;
c) validează fişele de autoevaluare ale personalului angajat al unităţii de învăţământ, în baza cărora consiliul de administraţie hotărăşte calificativul anual;
d) propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a procesului didactic prin şefii/responsabilii de catedre, comisii metodice şi responsabilul comisiei de asigure a calităţii;
e) propune consiliului de administraţie curriculumul la decizia şcolii;
f) propune consiliului de administraţie premierea şi acordarea titlului de „profesorul anului” personalului cu rezultate deosebite la catedră;
g) aprobă sancţionarea abaterilor disciplinare ale elevilor,  validează notele la purtare mai mici de 7, precum si calificativele la purtare mai mici de  „bine” pentru clasele  din învăţământul primar.
h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală, prezentată de fiecare învăţător/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;
i) propune consiliului de administraţie iniţierea procedurii legale în cazul cadrelor didactice cu performanţe slabe sau pentru încălcări ale eticii profesionale precum şi în  cazul abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic, conform legislaţiei în vigoare şi a prevederilor  regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;
j) propune programele de formare şi dezvoltare profesională continuă a cadrelor didactice spre aprobare în  consiliului de administraţie;
k) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administraţie;
l) avizează raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ, elaborat de director, pe care îl propune consiliului de administraţie spre aprobare;
m) validează oferta de discipline opţionale pe anul şcolar în curs;
n) avizează proiectul planului de şcolarizare, propus de director;
o) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ;
p) avizează structura organizatorică/ organigrama unităţii de învăţământ şi   componenţa nominală a catedrelor/comisiilor metodice din unitatea de învăţământ, propuse de director
q) alege, prin vot secret, cadrele didactice   membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
r) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a inspectoratului Şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă si transmite inspectoratului şcolar propuneri de modificare sau de completare;
s) dezbate probleme legate de conţinutul sau de organizarea activităţii instructiv-educative din unitatea de învăţământ.
t) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

9. Şedinţele consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenta a doua treimi din numărul total al membrilor.
10.Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al  membrilor prezenţi şi sunt obligatorii pentru personalul  didactic din unitate de învăţământ.