ROL, ATRIBUŢII, OCUPAREA FUNCŢIEI
PDF Print E-mail
1. În cadrul unităţilor de învăţământ secundar inferior, secundar superior, în cluburile şi palatele copiilor şi în unităţile cu învăţământul special, consiliul de administraţie numeşte, la propunerea directorului, un cadru didactic titular care are atribuţii privind activitatea educativă, numit consilier educativ.
2. Dacă directorul nu decide altfel, consilierul educativ este subordonat directorului adjunct; acesta îi elaborează fişa postului, îi controlează , îndrumă şi îi evaluează activitatea, propunând calificativul anual.
3. Consilierul educativ are în subordine directă  comisia metodică a profesorilor diriginţi, controlează şi  îndrumă activitatea acestei comisii.
4. Consilierul educativ răspunde de domeniul educativ şcolar şi extracurricular pe toate componentele şi subcomponentele educaţiei, desfăşurate în cadrul orelor de dirigenţie/consiliere şcolară, în cabinetele de consiliere, şi în cadrul activităţilor extracurriculare;
4. Consilierul educativ se ocupă de organizarea şi funcţionarea consiliului elevilor şi le îndrumă activitatea
5. Consilierul educativ colaborează cu inspectorul şcolar pentru probleme educative, cu  consiliul reprezentativ al părinţilor din şcoală, cu palatele şi cluburile copiilor, cu agenţiile teritoriale ale taberelor şi turismului şcolar şi cu toate instituţiile guvernamentale şi nonguvernamentale de la nivel local.
6. Activitatea consilierului educativ poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Prin hotărârea Consiliului de administraţie, întrunit în şedinţă în ziua de 23.02.2009, consemnată în registrul de procese-verbale ale acestuia şi prn Decizia directorului, doamna  Irina Abaza, profesor pentru învăţământul primar, titular pe post de învăţător este numit consilier educativ.

CONSILIER EDUCATIV

IRINA ABAZA, prof. pentru înv. primar