Asigurarea internă a calității educației

Calitatea educaţiei este dată de ansamblul tuturor caracteristicilor unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia (instituţia şcolară), prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.
Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.
Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardeleanunţate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.
Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.
Îmbunătăţirea calităţii  
presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă.

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie (unitate de învăţământ), precum şi pentru angajaţii acesteia. Furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public.

Pentru evaluarea externă a calităţii educaţiei s-a infinţat Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită ARACIS şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită ARACIP.

La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează şi se organizează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare ale comisiei.
Conducerea operativă a comisieieste asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde:
a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;
b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;
c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;
d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;
e) un reprezentant al consiliului local;
f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.
Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10;
b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

Asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ este reglementată de următoarele acte normative:
– O.U.G.75/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 20/07/2005;
– Ordonanţa nr. 6/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 27/01/2006;
– Legea nr. 87/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 13/04/2006;
– O.U.G. nr. 102/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1004 din 18/12/2006;
– Legea nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10/01/2011;
– Legea nr. 69/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 27/05/2011;
– O.U.G. nr. 75/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 14/09/2011.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA