Biblioteca „Mihai Eminescu”

Misiune și funcții
Biblioteca „Mihai Eminescu” este organizată în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești. Biblioteca școlara este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Ea răspunde cerințelorbiblioteca5 de informare, documentare, lectură, recreere și studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice din scoală.
Structura
Biblioteca școlară a  Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești este o bibliotecă şcolară de drept public, fără personalitate juridică şi care funcţionează într-o unitate cu formele de învăţământ: preșcolar, primar și gimnazial.
Servicii
Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluției personalității copilului/adolescentului, bibliotecile școlare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea și menținerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.
Prin  activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi obiectivelor educaţionale, pe etape de studii şi profiluri de învăţământ. Pentru a fi mai aproape de utilizatorii ei, biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești funcţionează la parterul școlii lângă uşa principală de acces a elevilor.
În spatiile bibliotecii există încăperi adecvate pentru primire şi orientare, pentru împrumut și restituiri de documente, sală de lectură, loc de acces la calculatoare și internet, spațiu pentru expoziții.
Biblioteca este amplasată astfel încât să fie cât mai luminată, să nu pătrundă mult zgomot. Este curată, aerisită, bine întreţinută. Are un mobilier adecvat, compus din rafturi noi, mese pentru lectură și scris, scaune comode,  panouri pentru noutăți, vitrine de prezentare a cărților, revistelor.
Bibliotecarul este informat, bun cunoscător al valorilor acumulate şi depozitate în bibliotecă, manifestă solicitudine, iniţiativă, este onest şi comunicativ.Toate serviciile bibliotecii sunt gratuite.
Fondul bibliotecii cuprinde 15432 volume, acesta constituindu-se prin achiziție din fonduri proprii, donații și transferuri de la alte unități școlare.
Activitatea bibliotecii
Se concretizează în: biblioteca2
– completarea colecțiilor;
– evidența colecțiilor;
– organizarea colecțiilor;
– inventarierea (verificarea) colecțiilor;
– predarea și primirea gestiunii;
– scoaterea publicațiilor din gestiunea bibliotecii;
– relațiile cu cititorii și evidența activității bibliotecii;
– participarea elevilor la activitățile de bibliotecă;
– informarea elevilor și cadrelor didactice despre evenimentele culturale importante.
Colecțiile bibliotecii sunt puse în valoare prin: expoziții de carte; afișe; împrumut la domiciliu; împrumut la sala de clasă; împrumut la sala de lectură.
Biblioteca împreună cu cadrele didactice organizează activități complexe privind:
– stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea elevilor;
– studiul individual al elevilor și îndrumarea în tehnicile muncii intelectuale;
– educația permanentă a elevilor;
– asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din scoală.
biblioteca3Orarul de funcționare al bibliotecii: luni – vineri: 8-16.
Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
Înscrierea se face cu precădere la elevii claselor a II-a cu prilejul vizitelor la biblioteca școlii când le este prezentat Regulamentul de ordine interioară și le este completată fișa de împrumut la bibliotecă .
Prin semnarea fişei cititorul se obligă să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii.
Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim două cărţi o dată, pe un termen de o săptămână, cu posibilitate de prelungire de două săptămâni.

Nu se pot împrumuta: dicționare, atlase, albume, cărți rare sau într-un singur exemplar, reviste, hărți, enciclopedii. Acestea se pot studia şi folosi numai la sala de lectură a bibliotecii.
Nu se pot împrumuta cărţi în perioada concediului legal de odihnă sau a concediului medical.
La finalizarea fiecărui sfârșit de an școlar elevii sunt obligați să predea cărțile împrumutate iar elevii claselor terminale trebuie să prezinte fișa de lichidare, pentru a li se putea elibera actele de studii.
Bibliotecarul școlii, verifică periodic fișele cititorilor și înștiințează diriginții, profesorii, elevii responsabili pe clasă cu biblioteca și directorii despre eventualele nereguli apărute.
Atribuțiile învățătorilor și profesorilor diriginți:
– să anunţe ori de câte ori un elev din clasă intenţionează să se transfere la altă şcoală sau este exmatriculat, pentru recuperarea cărţilor împrumutate de acesta;
– să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la elevi;
– să desemneze un elev din clasă responsabil cu biblioteca;
– să verifice periodic fişele elevilor;
– să organizeze împreună cu bibliotecarul şcolii activităţi comune în spaţiul bibliotecii, la clasă sau activităţi extracurriculare externe;
– să inițieze împreună cu bibliotecarul școlar activități de instruire a elevilor în utilizarea mijloacelor moderne de informare, a bazei materiale informatizate a bibliotecii;
Atribuțiile elevilor responsabili pe clasă cu biblioteca:
– să sprijine bibliotecarul în acțiunea de recuperare a cărților de la colegii de clasă;
– să anunţe bibliotecarul când un coleg de clasă vrea să plece prin transfer la altă şcoală sau este exmatriculat, pentru a-i face o fişă de lichidare;
– să informeze colegii în legătură cu modalitatea de înscriere la bibliotecă şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii;
– să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizare a colecţiilor bibliotecii, a noutăţilor
– să informeze clasa și dirigintele de acțiunile care au loc în scoală în colaborare cu biblioteca
Drepturile şi îndatoririle cititorilor sunt:
– accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
– să respecte termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate;
– să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor;
– să fie respectuoşi, să păstreze ordinea şi liniştea la sala de lectură/ în bibliotecă;
– de a participa la Cercurile cu elevii și activitățile ce se desfășoară în cadrul bibliotecii.

biblioteca1biblioteca4

Bibliotecarul școlar are obligația:
– de a asigura accesul la baza materială a bibliotecii a tuturor cititorilor înscrişi;
– de a completa şi de a ţine evidenţa colecţiilor;
– de a clasifica şi cataloga publicaţiile;
– de a inventaria colecțiile;
– de a casa cărţile, publicaţiile deteriorate;
– de a relaţiona cu cititorii şi de a păstra o evidenţă a activităţii bibliotecii;
– de a coopta elevii şi cadrele didactice în organizarea de activităţi comune specifice;
– de a-și perfecționa pregătirea profesională prin participarea la cursurile de perfecționare și întâlnirile de specialitate organizate de forurile tutelare, sau schimburi de experiență.
Proiectele educationale ale bibliotecii [varianta ppsx; varianta pdf; varianta slideshow]

Proiecte(foto)1. Proiectul „100 de zile, 100 de cărți”
2. Cercul școlar de quilling „Fantezie măiestrie și culoare” și cercul școlar „Între tradiție și modernism”
3.  Activitatea Cercului metodic al bibliotecarilor școlari, mai 2015
4.  Alte activități și acțiuni ale bibliotecii
[Clic pe imaginea din dreapta și ascultă!]

BIBLIOTECAR,
IONESCU MIRELA

Redactare și aranjare în pagină:
dirctor, prof. DAN ZAHARIA