BIBLIOTECA
"MIHAI EMINESCU"
PDF Print E-mail

Misiune şi funcţii
Biblioteca "Mihai Eminescu" este organizată în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Biblioteca şcolară este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare. Ea răspunde cerinţelorbiblioteca5 de informare, documentare, lectură, recreere şi studiu ale elevilor şi cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice din şcoală.
Structura
Biblioteca şcolară a  Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești este o bibliotecă şcolară de drept public, fără personalitate juridică şi care funcţionează într-o unitate cu formele de învăţământ: preșcolar, primar și gimnazial.
Servicii
Având în vedere schimbările permanente din societate, nivelul din ce în ce mai complex al evoluţiei personalităţii copilului/adolescentului, bibliotecile şcolare exercită un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor săi, în informarea şi menţinerea gustului pentru lectură, pentru studiu, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.
Prin  activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul său, precum şi obiectivelor educaţionale, pe etape de studii şi profiluri de învăţământ. Pentru a fi mai aproape de utilizatorii ei, biblioteca Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești funcţionează la parterul școlii lângă uşa principală de acces a elevilor.
În spaţiile bibliotecii există încăperi adecvate pentru primire şi orientare, pentru împrumut şi restituiri de documente, sală de lectură, loc de acces la calculatoare şi Internet, spaţiu pentru expoziţii.
Biblioteca este amplasată astfel încât să fie cât mai luminată, să nu pătrundă mult zgomot. Este curată, aerisită, bine întreţinută. Are un mobilier adecvat, compus din rafturi noi, mese pentru lectură şi scris, scaune comode,  panouri pentru noutăţi, vitrine de prezentare a cărţilor, revistelor.
Bibliotecarul este informat, bun cunoscător al valorilor acumulate şi depozitate în bibliotecă, manifestă solicitudine, iniţiativă, este onest şi comunicativ.Toate serviciile bibliotecii sunt gratuite.
Fondul bibliotecii cuprinde 15432 volume, acesta constituindu-se prin achiziţie din fonduri proprii, donaţii şi transferuri de la alte unităţi şcolare.

Activitatea bibliotecii
Se concretizează în: biblioteca2
completarea colecţiilor;
evidenţa colecţiilor;
organizarea colecţiilor;
inventarierea (verificarea) colecţiilor;
predarea şi primirea gestiunii;
scoaterea publicaţiilor din gestiunea bibliotecii;
relaţiile cu cititorii şi evidenţa activităţii; bibliotecii;
participarea elevilor la activităţile de bibliotecă;
informarea elevilor şi cadrelor didactice despre evenimentele culturale importante.
Colecţiile bibliotecii sunt puse în valoare prin:
expoziţii de carte; afişe; împrumut la domiciliu; împrumut la sala de clasă; împrumut la sala de lectură.
Biblioteca împreună cu cadrele didactice organizează activităţi complexe privind:
stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea elevilor;
studiul individual al elevilor şi îndrumarea în tehnicile muncii intelectuale;
educaţia permanentă a elevilor;
asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din şcoală.

biblioteca3 Orarul de funcţionare al bibliotecii: luni - vineri: 8-16.
Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul trebuie să fie înscris la bibliotecă.
Înscrierea se face cu precădere la elevii claselor a II-a cu prilejul vizitelor la biblioteca școlii când le este prezentat Regulamentul de ordine interioară și le este completată fişa de· împrumut la bibliotecă .
Prin semnarea fişei cititorul se obligă să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii.
Elevii şi profesorii pot împrumuta maxim două cărţi o dată, pe un termen de o săptămână, cu posibilitate de prelungire de două săptămâni.

Nu se pot împrumuta: dicţionare, atlase, albume, cărţi rare sau într-un singur exemplar, reviste, hărţi, enciclopedii. Acestea se pot studia şi folosi numai la sala de lectură a bibliotecii.
Nu se pot împrumuta cărţi în perioada concediului legal de odihnă sau a concediului medical.
La finalizarea fiecărui sfârşit de an şcolar elevii sunt obligați să predea cărțile împrumutate iar elevii claselor terminale trebuie să prezinte fişa de lichidare, pentru a li se putea elibera actele de studii.
Bibliotecara şcolii, verifică periodic fişele cititorilor şi înştiinţează diriginţii, profesorii, elevii responsabili pe clasă cu biblioteca şi directorii despre eventualele nereguli apărute.

Atribuţiile profesorilor diriginţi în legătură cu biblioteca şcolii:
- să anunţe ori de câte ori un elev din clasă intenţionează să se transfere la altă şcoală sau este exmatriculat, pentru recuperarea cărţilor împrumutate de acesta;
- să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la elevi;
- să desemneze un elev din clasă responsabil cu biblioteca;
- să verifice periodic fişele elevilor;
- să organizeze împreună cu bibliotecarul şcolii activităţi comune în spaţiul bibliotecii, la clasă sau activităţi extracurriculare externe;
- să iniţieze împreună cu bibliotecarul şcolar activităţi de instruire a elevilor în utilizarea mijloacelor moderne de informare, a bazei materiale informatizate a bibliotecii;

Atribuţiile elevilor responsabili pe clasă cu biblioteca:
- să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la colegii de clasă;
- să anunţe bibliotecarul când un coleg de clasă vrea să plece prin transfer la altă şcoală sau este exmatriculat, pentru a-i face o fişă de lichidare;
- să informeze colegii în legătură cu modalitatea de înscriere la bibliotecă şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare al bibliotecii;
- să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizare a colecţiilor bibliotecii, a noutăţilor
- să informeze clasa şi dirigintele de acţiunile care au loc în şcoală în colaborare cu biblioteca

Drepturile şi îndatoririle cititorilor sunt:
- accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
- să respecte termenele  de restituire a publicaţiilor împrumutate;
- să evite pierderea sau deteriorarea publicaţiilor;
- să fie respectuoşi, să păstreze ordinea şi liniştea la sala de lectură/ în bibliotecă;
- de a participa la Cercurile cu elevii și activitățile ce se desfășoară în cadrul bibliotecii.

biblioteca1 biblioteca4

Bibliotecarul şcolar are obligaţia:
- de a asigura accesul la baza materială a bibliotecii a tuturor cititorilor înscrişi;
- de a completa şi de a ţine evidenţa colecţiilor;
- de a clasifica şi cataloga publicaţiile;
- de a inventaria colecţiile;
- de a casa cărţile, publicaţiile deteriorate;
- de a relaţiona cu cititorii şi de a păstra o evidenţă a activităţii bibliotecii;
- de a coopta elevii şi cadrele didactice în organizarea de activităţi comune specifice;
- de a-şi perfecţiona pregătirea profesională prin participarea la cursurile de perfecţionare şi întâlnirile de specialitate organizate de forurile tutelare, sau schimburi de experienţă.

Proiectele educaţionale ale biblotecii [varianta ppsx; varianta pdf; varianta slideshow]

BIBLIOTECAR,
IONESCU MIRELA